دانشگاه های برتر : افزایش ظرفیت ارشد و دکتری و افزایش ندادن ظرفیت کارشناسی

دانشگاه های برتر و مادر در راستای سیاست های وزارت علوم مبنی بر تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ایجاد ظرفیت برای این دانشجویان در چند سال گذشته ظرفیت دوره کارشناسی را ثابت نگاه داشته و برظرفیت دوره تحصیلات تکمیلی افزوده اند.

 
براساس نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز1404 ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی باید هرساله  20 در صد افزایش یابد. با توجه به این مساله که تحصیلات تکمیلی را نمی توان در دانشگاه ها به یک میزان رشد داد بنابراین افزایش ظرفیت این دوره ها بر عهده دانشگاههای تواناتر یعنی دانشگاه های بزرگ و  برتر قرار داده شده است که دراین دانشگاه ها ظرفیت دوره های کارشناسی ثابت بوده و حتی کاهش نیز یافته است .

حداقل پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی قمصری، معاون آموزشی دانشگاه تهران دراین باره گفت: در حال حاضر در انتظار اعلام ظرفیت دوره کارشناسی هستیم.

وی ادامه داد: امسال نیز مانند سال گذشته حداقل پذیرش را در مقطع کارشناسی خواهیم داشت و حدود دوهزار نفر در مقطع کارشناسی در رشته های مختلف پذیرش خواهند شد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران چند سالی است که سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی در سایت اصلی دانشگاه را اجرایی می کند و پذیرش در مقطع کارشناسی را به حداقل رسانده است.

حتی در طرح توسعه دانشگاه تهران، افزایش ظرفیت دانشجویی در مقطع  کارشناسی پیش بینی نشده بلکه در این طرح توسعه دوره تحصیلات تکمیلی پیش بینی شده است بنابراین افزایش ظرفیت دانشجویی در مقطع کارشناسی اجرایی نخواهد شد. براساس این طرح افزایش ظرفیت مقاطع پایین در اطراف دانشگاه، انتهای امیرآباد و در شهرستان های مختلف پیش بینی شده است.

پذیرش یک هزار دانشجوی کارشناسی در دانشگاه شریف

ظرفیت های دوره کارشناسی در دانشگاه شریف حتی کمتر از دانشگاه تهران است به طوریکه دکتر رضا روستا آزاد،رئیس دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است :امسال حدود یک هزار دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه شریف پذیرش می شوند. چند سالی است که تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف براساس سیاست های وزارت علوم ثابت مانده است.

انتقال دوره های کارشناسی دانشگاه تبریز و به واحدهای اقماری

دانشگاه تبریز هم از دانشگاه های بزرگی است که براساس اسناد بالادستی برنامه خود را در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی در سایت اصلی دانشگاه قرار داده و قصد دارد رشته های کارشناسی و کاردانی خود را در شهرها و واحدهای اقماری دانشگاه همچون مرند، میانه و اهر برگزار کند.

افزایش پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمد فتحیان، معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت نیز دراین رابطه به مهر گفت: ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته  و ثابت است ولی پذیرش دانشجویان مقطع دکتری افزایش خواهد داشت .

تعدادنام مسئول دانشگاه سمت مسئول و نام دانشگاهوضعیت دوره کارشناسی درسال تحصیلی جدید
1دکتر رضا روستا آزادرئیس دانشگاه صنعتی شریفامسال حدود یک هزار دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه شریف پذیرش می شوند، ظرفیت سال جاری با سال های گذشته تفاوتی ندارد.
2دکتر مجید قاسمیرئیس دانشگاه خواجه نصیر در مقطع کارشناسی  سیاست وزارت علوم ثابت نگه داشتن تعداد دانشجویان کارشناسی در دانشگاه های برتر و مادر است دانشگاه نیز بر همین اساس فعالیت می کند . امسال هم حدود ۶۰۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش می شود.
3دکترسید مهدی قمصریمعاون آموزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران چند سالی است که سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی در سایت اصلی دانشگاه تهران را اجرایی می کند و پذیرش در مقطع کارشناسی را به حداقل رسانده است.پذیرش دو هزار دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی جاری.
4دکتر محمد فتحیانمعاون آموزشی دانشگاه علم و صنعتدر سال تحصیلی جاری ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته  و ثابت است ولی پذیرش دانشجویان مقطع دکتری افزایش خواهد داشت .
5دکتر محسن افشارچیرئیس دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان هم چند سالی است که ظرفیت دوره کارشناسی را ثابت نگاه داشته و ظرفیت دوره کارشناسی ارشد و دکتری را افزایش داده است. به طوریکه در سالجاری پذیرش دوره دکتری دوبرابر شده است.
6دکتر اسماعیل اسدیرئیس دانشگاه شهرکرد ظرفیت های کارشناسی چند سال است که ثابت مانده و حتی کم تر نیز شده است .چند سال قبل 20 درصد دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی بودند ولی امسال 40 درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی خواهد بود.
7دکتر محمد حسین استکیمعاون آموزشی دانشگاه اصفهانظرفیت کارشناسی دانشگاه نسبت به سال گذشته حدود 200 الی 300 نفر کم تر شده است  امسال حدود یک هزار دانشجوی کارشناسی پذیرش می شود  .
8دکتر رحمت الله مرزوقیمعاون آموزشی دانشگاه شیراز امسال 6 هزار دانشجوی جدید در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، در این دانشگاه پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می شوند.که 40 درصد از این دانشجویان در دوره های تحصیلات تکمیلی و 60 درصد در دوره کارشناسی، مشغول به تحصیل خواهند شد که حرکت به سمت گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی است.
9دکترمحمدتقی اعلمیمعاون آموزشی دانشگاه تبریزسیاست کلان دانشگاه تبریز توسعه تحصیلات تکمیلی در سایت اصلی دانشگاه  و انتقال دوره  کارشناسی و کاردانی به شهرها و واحدهای اقماری د انشگاه است.

کاهش ظرفیت دوره کارشناسی شبانه دانشگاه شهرکرد

درحالی که دانشگاه های دیگر ظرفیت دوره روزانه خود را ثابت و یا کاهش داده اند دکتر اسماعیل اسدی ، رئیس دانشگاه شهرکرد معتقد است که باید ظرفیت دوره های کارشناسی شبانه را کاهش داد و برظرفیت تحصیلات تکمیلی اضافه کرد چون شهریه ای که از این دانشجویان اخذ می شود پاسخگوی نیاز آنها نیست .

وی گفت: نسبت  ورودی دانشجویان دانشگاه شهرکرد تغییر یافته و بیشتر دانشجوی تحصیلات تکمیلی پذیرش می شود.به طوریکه چند سال قبل 20 درصد دانشجویان ورودی دانشگاه را تحصیلات تکمیلی تشکیل می دادند ولی امسال نزدیک 40 درصد دانشجویان دانشگاه را دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل خواهند داد و ظرفیت های کارشناسی چند سال است که ثابت مانده و حتی کم تر نیز شده است.

کاهش ظرفیت 200 نفری مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد حسین استکی،معاون آموزشی دانشگاه اصفهان نیز دراین باره اظهار کرد: ظرفیت کارشناسی دانشگاه نسبت به سال گذشته حدود 200 الی 300 نفر کم تر شده است سال گذشته حدود 1200 الی 1300 نفر دانشجوی کارشناسی پذیرش شده بود که امسال حدود یک هزار دانشجوی کارشناسی پذیرش می شود ولی پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی هرسال نسبت به سال قبل با رشد همراه است .

رشد دوبرابری مقطع دکتری دانشگاه زنجان

دکتر محسن افشارچی، رئیس دانشگاه زنجان هم گفت: دانشگاه زنجان هم چند سالی است که ظرفیت دوره کارشناسی را ثابت نگاه داشته و ظرفیت دوره کارشناسی ارشد و دکتری را افزایش داده است. به طوریکه امسال پذیرش دوره دکتری دوبرابر شده است.

اختصاص 60 درصد ظرفیت به دانشجویان کارشناسی

دکتر رحمت الله مرزوقیف معاون آموزشی دانشگاه شیراز هم دراین زمینه گفت:  امسال 6 هزار دانشجوی جدید در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، در این دانشگاه پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می شوند که 40 درصد از این دانشجویان در دوره های تحصیلات تکمیلی و 60 درصد در دوره کارشناسی، مشغول به تحصیل خواهند شد که حرکت به سمت گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی است.

پذیرش 600 دانشجوی کارشناسی در دانشگاه خواجه نصیر

دکتر مجید قاسمی،رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این خصوص توضیح داد:  در مقطع کارشناسی  سیاست وزارت علوم ثابت نگه داشتن تعداد دانشجویان کارشناسی در دانشگاه های برتر و مادر است . امسال هم حدود ۶۰۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی وحدود ۱۲۰۰نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۷۰نفر نیز در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پذیرفته خواهند شد.

وجود صندلی خالی درمقطع کاردانی و کارشناسی

دکتر حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دراین باره گفت: ما در مقطع کاردانی و کارشناسی صندلی خالی داریم ولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وضعیت این گونه نیست.

وی افزود: برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد یک میلیون نفرمتقاضی وجود داشت ولی ما فقط توانستیم برای  100 هزار نفر ظرفیت ایجاد کنیم یعنی از هر 10 نفر متقاضی ارشد یک نفر پذیرش شد.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: در مقطع دکتری هم  230 هزار نفر ثبت نام کردند و  200 هزار نفر آزمون دادند که تنها توانستیم برای 10 هزار نفر ظرفیت ایجاد کنیم یعنی از هر 20 داوطلب دوره دکتری یک نفر پذیرش شد .

نادری منش افزود: تنگنای آموزش عالی  در تحصیلات تکمیلی است برهمین اساس دانشگاه هایی می توانند در مقطع تحصیلات تکمیلی فعالیت کنند که جزء دانشگاههای سابقه دار بوده و بستر لازم برای راه اندازی این دوره ها را داشته باشند.

وی ادامه داد: برای همین انتظار می رود و معقول این است که اولویت خود را در دوره های تحصیلات تکمیلی قرار داده و ظرفیت دوره کارشناسی را حفظ کنند و این حفظ ظرفیت هم بیشتر به خاطر دادن شانس تحصیل دراین دانشگاهها به دانشجویان باهوش است البته باید این مساله را هم باید مد نظر داشت که ظرفیت در مقطع کاردانی و کارشناسی در دیگر دانشگاهها هم وجود دارد. با توجه به این شرایط درست این است که دانشگاه های برتر در مقطع تحصیلات تکمیلی فعالیت کند. (مهر )

دانشگاه های برتر : افزایش ظرفیت ارشد و دکتری و افزایش ندادن ظرفیت کارشناسی

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید