دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۶

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۶

سازمان سنجش سوالات آزمون دکتری ۹۶ را منتشر کرد

برای دریافت سوالات به لینک زیر مراجعه نمایید

 

دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلوداقتصاد نفت و گاز
دانلودمدیریت بازرگانی
دانلودمدیریت دولتی
دانلودمدیریت راهبردی و آینده پژوهی
دانلودمدیریت
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودکارآفرینی
دانلودگردشگری
دانلودمالی
دانلودحسابداری 
دانلودزبان و ادبیات فارسی 
دانلودعلم شناسی و دانش شناسی
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه – منطق
دانلودفلسفه – علم 
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودعلوم اجتماعی 
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودعلوم سیاسی
دانلودمشاوره
دانلودجمعیت شناسی
دانلودعلوم ارتباطات
دانلودباستان شناسی
دانلودمحیط زیست – برنامه ریزی
دانلودالهیات – علوم قرآن و حدیث
دانلودالهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودالهیات – ادیان و عرفان
دانلودالهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود الهیات – کلام 
دانلودفقه شافعی
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلودتربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودشیمی – شیمی فیزیک
دانلودشیمی – شیمی آلی
دانلودشیمی – شیمی تجزیه
دانلودشیمی – شیمی معدنی
دانلودشیمی -شیمی پلیمر        
دانلودشیمی کاربردی       
دانلودآب و هواشناسی
دانلودزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودزمین شناسی آب شناسی
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودزیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلودزیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلودزیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهی
دانلودعلوم جانوری -فیزیولوژی جانوری          
دانلودعلوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری        
دانلودعلوم جانوری -تکوینی       
دانلودزیست شناسی -سلولی وملکولی     
دانلودبیوشیمی  
دانلودزیست شناسی -ژنتیک ملکولی           
دانلودزیست شناسی -میکروبیولوژی           
دانلودهواشناسی
دانلود بیوفیزیک               
دانلودزیست فناوری میکروبی     
دانلودآمار   
دانلودریاضی محض     
دانلود ریاضی کاربردی          
دانلودفیزیک دریا          
دانلودزیست شناسی دریا    
دانلودعلوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلودفیزیک        
دانلودفوتونیک         
دانلودژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلودژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلودژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلود ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلود علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود ریززیست فناوری               
دانلود بیوانفورماتیک      
دانلود علوم کامپیوتر  
دانلود علوم شناختی         
دانلود مهندسی برق -الکترونیک        
دانلود مهندسی برق -مخابرات      
دانلود مهندسی برق -قدرت      
دانلودمهندسی برق -کنترل       
دانلودمهندسی عمران -سازه    
دانلود مهندسی عمران -زلزله           
دانلود مهندسی عمران -ژئوتکنیک       
دانلود مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود مهندسی عمران -راه وترابری        
دانلودمهندسی عمران -سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلودمهندسی عمران -حمل ونقل                      
دانلودمهندسی عمران -مدیریت ساخت                    
دانلود مهندسی عمران -محیطزیست                    
دانلود مهندسی نقشه برداری -ژئودزی         
دانلودمهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری          
دانلود مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود مهندسی نقشه برداری -سیستم اطلاعات جغرافیایی   
دانلود مهندسی مکانیک -ساخت وتولید    
دانلود مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات     
دانلودمهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی     
دانلود مهندسی دریا        
دانلود مهندسی هوافضا-ائرودینامیک        
دانلود مهندسی هوافضا-جلوبرندگی        
دانلود مهندسی هوافضا-سازه های هوایی      
 دانلودمهندسی هوافضا-دینامیک پروازوکنترل      
 دانلود مهندسی معدن -اکتشاف    
دانلود  مهندسی معدن -استخراج    
دانلود مهندسی معدن -فراوری موادمعدنی    
 دانلودمهندسی معدن -مکانیک سنگ        
 دانلود مهندسی پلیمر-پلیمر       
 دانلودمهندسی پلیمر-رنگ          
دانلود مهندسی محیطزیست -منابع اب              
 دانلودمهندسی محیطزیست -اب وفاضلاب            
 دانلود مهندسی محیطزیست -موادزائدجامد        
 دانلود مهندسی محیطزیست -الودگی هوا            
دانلود  مهندسی پزشکی -بیوالکتریک                                 
دانلود  مهندسی پزشکی -بیومکانیک         
دانلود مهندسی پزشکی -بیومتریال  
 دانلود مهندسی صنایع                                                       
دانلود  مهندسی نفت -اکتشاف                            
 دانلود مهندسی نفت       
 دانلودمهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم    
 دانلودمهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود  مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی   
دانلود  مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش         
 دانلودمهندسی فناوری اطلاعات           
 دانلودمهندسی موادومتالورژی          
 دانلود مهندسی شیمی   
 دانلود مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی            
 دانلود فناوری نانو-نانومواد     
 دانلود فناوری نانو-نانوالکتریک                   
 دانلود مهندسی هسته ای -کاربردپرتوها   
 دانلود مهندسی هسته ای -راکتور                 
 دانلود مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی   
 دانلود مهندسی هسته ای -گداخت     
 دانلودمهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی           
 دانلود مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف               
 دانلودمهندسی سیستم های انرژی    
دانلودپژوهش هنر              
دانلود شهرسازی           
 دانلودمعماری       
 دانلود مدیریت پروژه                                     
دانلود بیولوژی واناتومی چوب        
 دانلود علوم ومهندسی ابخیزداری             
 دانلودمدیریت وکنترل بیابان     
 دانلود علوم ومهندسی مرتع       
 دانلودشیلات -تولیدوبهره برداری     
 دانلود شیلات -عمل اوری       
 دانلودتکثیروپرورش ابزیان     
 دانلودعلوم جنگل -جنگل شناسی       
 دانلودعلوم جنگل -مهندسی جنگل  
 دانلود علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی      
 دانلودبیماری شناسی گیاهی           
 دانلود حشره شناسی کشاورزی 
 دانلودتوسعه کشاورزی         
 دانلودترویج واموزش کشاورزی  
 دانلودبوم شناسی زراعی        
 دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی                    
 دانلودعلوم علف های هرز        
دانلود  زراعت
 دانلودژنتیک وبه نژادی گیاهی          
 دانلود علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
 دانلودعلوم ومهندسی اب -منابع اب         
 دانلود علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
 دانلودعلوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
 دانلود علوم دامی    
 دانلودمدیریت منابع خاک         
 دانلود مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
 دانلودصنایع خمیروکاغذ     
 دانلودفراورده های چندسازه چوب              
 دانلود مهندسی اقتصادکشاورزی          
دانلودعلوم ومهندسی صنایع غذایی            
 دانلودعلوم ومهندسی باغبانی        
 دانلودمکانیزاسیون کشاورزی         
 دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم          
 دانلود زبان وادبیات عرب    
 دانلود  مطالعات زنان           
 دانلود مجموعه علوم سیاسی            
  دانلودحقوق نفت وگاز    
  دانلودحقوق خصوصی      
  دانلودحقوق بین الملل عمومی     
  دانلودحقوق جزاوجرم شناسی  
  دانلود حقوق عمومی  
  دانلودروان شناسی 
  دانلودسنجش واندازه گیری     
  دانلود روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
  دانلوداموزش عالی 
 دانلود تکنولوژی اموزشی  
 دانلود روان شناسی تربیتی      
 دانلود محیطزیست            
دانلودمدیریت صنعتی
دانلود آموزش زبان انگلیسی       
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلودجراحی دامپزشکی         
دانلودمامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلودبیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلودبیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلودرادیولوژی دامپزشکی 
دانلودکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلودپاتولوژی دامپزشکی     
دانلودبهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلودبهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلودبهداشت موادغذایی  
دانلودبهداشت خوراک دام   
دانلوداپیدمیولوژی       
دانلودانگل شناسی دامپزشکی   
دانلودباکتری شناسی       
دانلودویروس شناسی  
دانلودقارچ شناسی        
دانلودایمنی شناسی   
دانلودبیوتکنولوژی   
دانلودفناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود سم شناسی         
دانلودفارماکولوژی دامپزشکی       
دانلودفیزیولوژی        
دانلوداناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود بافت شناسی مقایسه ای
دانلود بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلود 

 

 

 دفترچه های شماره دو 

 

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلودزبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۶

مطالب پیشنهادی دیگر :

3 thoughts on “دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۶

 • فوریه 28, 2017 at 9:35 ق.ظ
  Permalink

  با سلام، سوالات گروه زبان وجود دارند،‌در جدول عنوان آموزش زبان انگلیسی. برای سوالات عمومی هم در جدول دوم به روه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸ مراجعه کنید.

  Reply
 • فوریه 27, 2017 at 5:02 ق.ظ
  Permalink

  سلام
  چرا سوالات گروه زبان نیستند؟ یا من نمیبینم ؟؟

  Reply
  • فوریه 28, 2017 at 2:27 ق.ظ
   Permalink

   سلام چرا سوالات علوم سیاسی بز نمیشه؟

   Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید