دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی دکتری 93

دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی دکتری 93 (همه رشته ها)

 

کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)
دانلود2101 – علوم جغرافیایی /1
دانلود2102 – علوم جغرافیایی /2
دانلود2103 – علوم جغرافیایی /3
دانلود2104 – علوم جغرافیایی /4
دانلود2105 – علوم جغرافیایی /5
دانلود2106 – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود2107 – مجموعه علوم تاریخی /1
دانلود2108 – مجموعه علوم تاریخی /2
دانلود2109 – مجموعه علوم تاریخی /3
دانلود2110 – مجموعه علوم اجتماعی /1
دانلود2111 – مجموعه علوم اجتماعی /2
دانلود2113 – حقوق عمومی
دانلود2114 – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود2115 – حقوق بین الملل عمومی
دانلود2116 – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود2117 – مجموعه علوم سیاسی
دانلود2118 – مجموعه مدیریت
دانلود2119 – حسابداری
دانلود2120 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود2121 – مجموعه فلسفه
دانلود2122 – مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود2123 – مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود2124 – مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود2125 – مجموعه علوم تربیتی /4
دانلود2126 – مجموعه علوم تربیتی /5
دانلود2127 – مجموعه علوم تربیتی /6
دانلود2128 – مجموعه علوم تربیتی /7
دانلود2130 – مجموعه علوم تربیتی /8
دانلود2131 – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود2132 – سنجش واندازه گیری
دانلود2133 – مجموعه روان شناسی
دانلود2134 – مجموعه باستان شناسی
دانلود2135 – محیطزیست
دانلود2136 – مجموعه کارافرینی
دانلود2137 – اینده پژوهی
دانلود2138 – مجموعه الهیات /1
دانلود2139 – مجموعه الهیات /2
دانلود2140 – مجموعه الهیات /3
دانلود2141 – مجموعه الهیات /4
دانلود2143 – مجموعه کلام
دانلود2144 – فقه شافعی
دانلود2145 – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود2146 – حقوق نفت وگاز
دانلود2147 – اقتصادنفت وگاز
دانلود2148 – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود2149 – مجموعه مالی
دانلود2150 – مطالعات زنان
دانلود2151 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود2152 – مجموعه تربیت بدنی /1
دانلود2153 – مجموعه تربیت بدنی /2
دانلود2154 – مجموعه تربیت بدنی /3
دانلود2155 – مجموعه تربیت بدنی /4
دانلود2156 – مجموعه تربیت بدنی /5
دانلود2201 – علوم زمین /1
دانلود2202 – علوم زمین /2
دانلود2203 – علوم زمین /3
دانلود2204 – علوم زمین /4
دانلود2205 – علوم زمین /5
دانلود2206 – علوم زمین /6
دانلود2208 – علوم زمین /7
دانلود2209 – علوم زمین /8
دانلود2210 – علوم زمین /9
دانلود2211 – مجموعه شیمی /1
دانلود2212 – مجموعه شیمی /2
دانلود2213 – مجموعه شیمی /3
دانلود2214 – مجموعه شیمی /4
دانلود2215 – مجموعه شیمی /5
دانلود2218 – فیتوشیمی
دانلود2219 – هواشناسی
دانلود2220 – زیست شناسی /1
دانلود2221 – زیست شناسی /2
دانلود2222 – زیست شناسی /3
دانلود2223 – علوم جانوری /1
دانلود2224 – علوم جانوری /2
دانلود2225 – علوم جانوری /3
دانلود2226 – زیست شناسی /4
دانلود2227 – بیوشیمی
دانلود2228 – زیست شناسی /5
دانلود2229 – زیست شناسی /6
دانلود2230 – بیوفیزیک
دانلود2231 – زیست فناوری میکروبی
دانلود2232 – امار
دانلود2233 – مجموعه ریاضی /1
دانلود2234 – مجموعه ریاضی /2
دانلود2235 – فیزیک دریا
دانلود2236 – زیست شناسی دریا
دانلود2237 – نانوفیزیک
دانلود2238 – مجموعه فیزیک
دانلود2239 – فوتونیک
دانلود2240 – ژئوفیزیک /1
دانلود2241 – ژئوفیزیک /2
دانلود2242 – ژئوفیزیک /3
دانلود2243 – ژئوفیزیک /4
دانلود2244 – نانوشیمی
دانلود2245 – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود2246 – بیوانفورماتیک
دانلود2247 – علوم کامپیوتر
دانلود2248 – مجموعه علوم شناختی
دانلود2301 – مجموعه مهندسی برق /1
دانلود2302 – مجموعه مهندسی برق /2
دانلود2303 – مجموعه مهندسی برق /3
دانلود2304 – مجموعه مهندسی برق /4
دانلود2305 – مجموعه مهندسی برق /5
دانلود2306 – مجموعه مهندسی برق /6
دانلود2307 – مجموعه مهندسی عمران /1
دانلود2308 – مجموعه مهندسی عمران /2
دانلود2309 – مجموعه مهندسی عمران /3
دانلود2310 – مجموعه مهندسی عمران /4
دانلود2311 – مجموعه مهندسی عمران /5
دانلود2312 – مجموعه مهندسی عمران /6
دانلود2313 – مجموعه مهندسی عمران /7
دانلود2314 – مجموعه مهندسی عمران /8
دانلود2315 – مجموعه مهندسی عمران /9
دانلود2316 – مجموعه مهندسی عمران /10
دانلود2317 – مهندسی نقشه برداری /1
دانلود2318 – مهندسی نقشه برداری /2
دانلود2319 – مهندسی نقشه برداری /3
دانلود2320 – مهندسی نقشه برداری /4
دانلود2321 – مجموعه مهندسی مکانیک /1
دانلود2322 – مجموعه مهندسی مکانیک /2
دانلود2323 – مجموعه مهندسی مکانیک /3
دانلود2324 – مجموعه مهندسی مکانیک /4
دانلود2325 – مجموعه مهندسی مکانیک /5
دانلود2326 – مجموعه مهندسی مکانیک /6
دانلود2327 – مجموعه مهندسی مکانیک /7
دانلود2328 – مجموعه مهندسی مکانیک /8
دانلود2329 – مجموعه مهندسی مکانیک /9
دانلود2330 – مهندسی دریا
دانلود2331 – مهندسی هوا-فضا/1
دانلود2332 – مهندسی هوا-فضا/2
دانلود2333 – مهندسی هوا-فضا/3
دانلود2334 – مهندسی هوا-فضا/4
دانلود2335 – مهندسی معدن /1
دانلود2336 – مهندسی معدن /2
دانلود2337 – مهندسی معدن /3
دانلود2338 – مهندسی معدن /4
دانلود2339 – مجموعه مهندسی پلیمر/1
دانلود2341 – مجموعه مهندسی پلیمر/2
دانلود2343 – مهندسی محیطزیست /1
دانلود2344 – مهندسی محیطزیست /2
دانلود2345 – مهندسی محیطزیست /3
دانلود2346 – مهندسی محیطزیست /4
دانلود2347 – مهندسی پزشکی /1
دانلود2348 – مهندسی پزشکی /2
دانلود2349 – مهندسی پزشکی /3
دانلود2350 – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود2353 – مهندسی نفت -مخازن
دانلود2354 – مهندسی کامپیوتر/1
دانلود2355 – مهندسی کامپیوتر/2
دانلود2356 – مهندسی کامپیوتر/3
دانلود2359 – مهندسی موادومتالورژی
دانلود2360 – مهندسی شیمی /1
دانلود2361 – مهندسی شیمی /2
دانلود2362 – مهندسی شیمی /3
دانلود2363 – علوم وفناوری نانو/1
دانلود2364 – علوم وفناوری نانو/2
دانلود2365 – مهندسی هسته ای /1
دانلود2366 – مهندسی هسته ای /2
دانلود2367 – مهندسی هسته ای /3
دانلود2369 – مهندسی هسته ای /4
دانلود2370 – مهندسی نساجی /1
دانلود2371 – مهندسی نساجی /2
دانلود2372 – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود2373 – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود2401 – مجموعه محیطزیست /1
دانلود2402 – مجموعه محیطزیست /2
دانلود2403 – مجموعه محیطزیست /3
دانلود2404 – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود2405 – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود2406 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1
دانلود2407 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2
دانلود2408 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3
دانلود2409 – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4
دانلود2411 – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود2412 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /1
دانلود2413 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /2
دانلود2414 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /3
دانلود2415 – مجموعه علوم وصنایع غذایی /4
دانلود2416 – اقتصادکشاورزی
دانلود2418 – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1
دانلود2419 – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2
دانلود2420 – مجموعه علوم خاک /1
دانلود2421 – مجموعه علوم خاک /2
دانلود2422 – مجموعه علوم خاک /3
دانلود2423 – مجموعه علوم خاک /4
دانلود2424 – مجموعه علوم دامی /1
دانلود2425 – مجموعه علوم دامی /2
دانلود2426 – مجموعه علوم دامی /3
دانلود2427 – مجموعه علوم ومهندسی اب /1
دانلود2428 – مجموعه علوم ومهندسی اب /2
دانلود2429 – مجموعه علوم ومهندسی اب /3
دانلود2430 – هواشناسی کشاورزی
دانلود2431 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود2432 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود2434 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود2435 – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود2436 – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود2437 – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1
دانلود2438 – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2
دانلود2439 – حشره شناسی کشاورزی
دانلود2440 – بیماری شناسی گیاهی
دانلود2441 – مجموعه علوم جنگل /1
دانلود2442 – مجموعه علوم جنگل /3
دانلود2443 – مجموعه علوم جنگل /2
دانلود2444 – مجموعه شیلات /1
دانلود2445 – مجموعه شیلات /3
دانلود2447 – مجموعه شیلات /2
دانلود2448 – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1
دانلود2449 – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /2
دانلود2450 – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3
دانلود2451 – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود2452 – مجموعه علوم طیور
دانلود2453 – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3
دانلود2501 – مدیریت پروژه وساخت
دانلود2502 – معماری
دانلود2503 – شهرسازی
دانلود2504 – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود2505 – مرمت /1
دانلود2506 – مرمت /2
دانلود2609 – فیزیک پزشکی
دانلود2601 – امارزیستی
دانلود2602 – اموزش بهداشت
دانلود2603 – انگل شناسی پزشکی
دانلود2604 – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود2605 – بیوشیمی بالینی
دانلود2606 – ژنتیک پزشکی
دانلود2608 – فیزیولوژی
دانلود2610 – ویروس شناسی پزشکی
دانلود2612 – زیست فناوری پزشکی
دانلود2613 – بهداشت حرفه ای
دانلود2614 – علوم تشریحی
دانلود2615 – پرستاری
دانلود2616 – بهداشت محیط
دانلود2617 – باکتری شناسی پزشکی
دانلود2618 – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود2619 – قارچ شناسی پزشکی
دانلود2701 – جراحی دامپزشکی
دانلود2702 – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود2703 – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود2704 – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود2705 – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود2706 – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود2707 – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود2708 – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود2709 – بیوشیمی
دانلود2710 – بهداشت ابزیان
دانلود2711 – بهداشت موادغذایی
دانلود2714 – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود2715 – باکتری شناسی
دانلود2716 – ویروس شناسی
دانلود2718 – ایمنی شناسی
دانلود2719 – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود2722 – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود2723 – فیزیولوژی
دانلود2724 – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود2725 – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود2801 – زبان وادبیات فارسی
دانلود2802 – زبان وادبیات عرب
دانلود2803 – مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود2804 – مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود2805 – مجموعه زبان روسی
دانلود2806 – زبان المانی
دانلود2807 – اموزش زبان انگلیسی
دانلود2808 – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود2809 – ترجمه
دانلود2810 – مجموعه زبان شناسی
دانلود2811 – فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دفترچه شماره 2
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (1)
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (2)
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (3)
دانلودگروه آزمایشی علوم پایه (4)
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلودگروه آْزمایشی علوم پزشکی (1)
دانلودگروه آزمایشی علوم پزشکی (2)
دانلودکلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811
دانلودگروه آزمایشی زبان عربی
دانلودگروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلودگروه آزمایشی زبان روسی
دانلودگروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلودگروه آزمایشی زبان – کد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و
دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی دکتری 93

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید