پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ /93 27/3 شورای هدایت استعدادهای درخشان” آیین شماره 21 /67272 مورخ /93 18/4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” براساس آیین نامه فوق و وفق شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه،نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند :

الف – شرایط عمومی

داوطلبان بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند:

1- عتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

2 – پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران .

3 – نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد .

4 – نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صلاحیت .

5 – عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها .

6- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های داخل کشور مورد تایید وزارتین “علوم، تحقیقات و فناوری”و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” . تبصره :1 ا تباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند .

7- داشتن میانگین معدل کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد .

8-دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخی ص و تایید دانشگاه .

-9 تا زمان انتشار این اطلاعیه ( /93( 12/ 27 بیش از 2 سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفافارغ التحصیلان /1391 12/ 27 به بعد می توانند داوطلب پذیرش شوند .)

10 – دارا بودن مدرک زبان عمومی معتبر طبق جدول همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی ( بند ح) با حداقل نمره لازم برای کسب حداقل 4 امتیاز از مدرک ارائه شده

ب – شرایط و ضوابط اختصاصی

دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دوره کارشناسی ارشد (درمهلت مجاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت دارابودن یکی از شرایط زیر، می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلب ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس شوند :

– 1 حداقل 2 مقاله علمی – پژوهشی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب)

-2 حداقل 1 مقاله علمی – پژوهشی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آ (ن مورد تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب) همراه با ارائه گواهی حداقل 1 ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل 1 جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذی صلاح

3- گواهی حداقل 1 ثبت اختراع بین المللی مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل 1 جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذی صلاح

4- گواهی برگزیدگی در حداقل 1 جشنواره علمی معتبر بین المللی مورد تایید مراجع ذی صلاح همراه با ارائه گواهی حداقل 1 ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تبصره2: احراز شرایط و ضوابط اختصاصی شرط لازم برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان می باشد و کسب حداقل 10 امتیاز از مستندات مربوطه الزامی است و چنانچه داوطلبی در صورت راه یابی به مرحله مصاحبه علمی ، وفق نظر کمیته مصاحبه کننده موفق به کسب حداقل امتیاز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهد شد.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک

لازم داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا روزدوشنبه مورخ /94 31/1 نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نمایند (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد). اندازه فایل مدارک ارسالی نباید از 80 کیلوبایت کمتر و از 200 کیلوبایت بیشتر باشد. توجه: در صورت راه یابی داوطلبان به مصاحبه علمی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی به همراه کپی آنها ،را در روز برگزاری مصاحبه ارائه نمایند .

-1 یک قطعه عکس 3 4× رنگی تمام رخ

-2 کارت ملی (نوع فایل:

jpg) -3 مدرک نظام وظیفه (مختص آقایان نوع فایل:

jpg) -4 مدرک دیپلم دارای معدل کتبی و کل (نوع فایل:

jpg) -5 مدرک کارشناسی دارای معدل یا گواهی معدل از دانشگاه محل تحصیل متقاضی (نوع فایل:

jpg ) – 6 مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل(نوع فایل:

jpg) -7 فرم تکمیل شده شماره 1 مربوط به گواهی تایید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل ( نوع فایل:

(jpg -8 ریزنمرات کارشناسی (نوع فایل:

pdf) -9 ریزنمرات کارشناسی ارشد (نوع فایل: pdf)

10 صفحه اول و چکیده پایان نامه (نوع فایل

jpg) -11 فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب

-12 فرم تکمیل شده شماره 3 -2و 1-2 ، 2-2 مربوط به گواهی تاییدیه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی – ترویجی/کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب(برای هر مقاله یک فرم حسب مورد () نوع فایل:

jpg) -13 نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله ها یی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست) (نوع فایل:

(jpg -14 گواهی تائیدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست SCI Mago ، JCR و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد (. نوع فایل:

jpg) -15 تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره 1 -2 ) چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی(نوع فایل:pdf) توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود .

– 16 تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره 2 -2 ) چاپ شده (نوع فایل:

pdf) -17 تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها ، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن همراه با تصویر روی جلد آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره () 3 -2 نوع فایل:

pdf) -18 مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) (نوع فایل:

jpg) -19 مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (نوع فایل :

jpg) -20 مستندات مربوط به تالیف کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (نوع فایل :

jpg) -21 مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (نوع فایل :

jpg) -22 گواهی زبان خارجی عمومی مورد تایید دانشگاه مطابق با جدول بند “ح” ( نوع فایل:

jpg) -23 گواهی مربوط به داوطلبان شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحیت (درصورتی که داوطلب در فرم درخواست اعلام کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد) (نوع فایل: jpg) تبصره : 3 شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد : • جانبازان انقلاب اسلامی دارای جانبازی حداقل 25% ، آزادگان، فرزندان عزیز «شهدا، مفقودین، اسرا، آزادگان و جانبازان 50% به بالا» و همسران آنان با ارائه اصل گواهی مربوط از بنیاد شهید و امور ایثارگران • داوطلبانی که از تاریخ /59 31/6 لغایت /67 31/6 حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تاریخ سال جاری، قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

24–پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک که مبلغ500/000(پانصد هزار)ریال می باشد و لازم است به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود.

د ) مصاحبه علمی و اعلام نتایج

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به مصاحبه علمی حتی المقدور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 ، از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند از وضعیت خود مطلع شوند . در این مرحله داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الکترونیکی مدارک آنها در سامانه فوق “تایید” اعلام خواهد شد ، ضروری است نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند . توجه: ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی(گلستان ) در روز برگزاری مصاحبه علمی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه علمی نخواهند بود . مصاحبه برگزیدگان علمی ترجیحا همزمان با مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال 1394 برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به مصاحبه علمی براساس رشته های مختلف حتی المقدور تا پایان اردیبهشت ماه 1394در صفحه آموزشی وبگاه دانشگاهhttp://www.modares.ac.ir/eduاعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمایند و دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری مصاحبه علمی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان انجام مصاحبه علمی مجدد مقدور نخواهد بود . نتایج نهایی پذیرش برگزیدگان علمی پس از انتشار اسامی پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، از طریق وبگاه دانشگاه یاسامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام خواهد شد. لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند .

– ه راهنمای تکمیل بخش شرح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

در تقاضانامه ثبت نامی ضروری است داوطلبان اطلاعات زیر را از قبل آماده و آن را در بخش مربوطه در تقاضانامه درج نماید ترجمه یا تالیف کتاب مرتبط با رشته تحصیلی: با ذکر عنوان کتاب – سال انتشار – نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد . برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر: با ذکر نام جشنواره – رتبه – سال برگزیده شدن. مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن: با ذکر نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله – عنوان مقاله – نام مجله – سال انتشار – شماره دوره (جلد) – شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله. مقالات ارائه شده در کنفرانسها ی معتبر داخلی و خارجی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن: با ذکر نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده در مقاله – عنوان مقاله – نام کنفرانس – محل برگزاری – سال برگزاری – شماره صفحه/صفحات در کتابچه. اختراعات ثبت شده: با ذکر نام اختراع – محل ثبت – تاریخ ثبت. وضعیت اشتغال: با ذکر شغل فعلی – نام موسسه – مسوولیت یا پست سازمانی – نوع همکاری ( پاره وقت – تمام وقت – ) تلفن محل کار – آدرس محل کار.

-و نکات مهم

1 داوطلب نا با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.

-2 پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مذکور انجام می شود .

-3 کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی ، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مرتبط و مستخرج از پایان نامه داوطلب وداده های حاصل از آن باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند .

-4 مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند .

-5 در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد درغیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد .

6 – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهندشد .

7 – چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به مصاحبه علمی راه نیابد و یا پس از برگزاری مصاحبه علمی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود .

-8 کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش, که توسط دانشگاه تعیین می شود و موافقت گروه آموزشی و دانشگاه , از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمیباشد .

-9 دانشجویان نیمسال آخر (در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا مهلت مقرری که برای داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1394در اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است ( /94 31/6) از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد .

-10 پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد .

-11 پذیرفتهشدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود .

-12 پذیرفتهشدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند .

-13 ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده به سایر دانشگاه ها مجاز نیست .

-14 برای آشنایی بیشتر با استادان این دانشگاه و اطلاع از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی آنان میتوانید به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزشی، لینک “زمینه های تحقیقاتی” در بخش اطلاعیه مراجعه نمایید. در هر حال زمینه تحقیقاتی (موضوع رساله دکتری) پذیرفتهشدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعیین خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند .

-15 چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است ، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری میشود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد .

– 16 درصورتی که مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز صرفا از طریق صفحه آموزشی وبگاه دانشگاه http://www.modares.ac.ir/eduاعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتای ج اخبار و اطلاعیه های مربوط را از وبگاه مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود. *داوطلبان در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اطلاعیه می توانند در روزهای اداری و غیر از تعطیلات رسمی (شنبه الی چهارشنبه) از ساعات 10 الی 12 صرفا با شماره تلفن های 82883061 و 82884153تماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن های دیگر دانشگاه جدا خودداری نمایند

رشته های دارای پذیرش دانشجوی برگزیده علمی

دانشکده علوم انسانی:

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی – ) آب و هواشناسی ماهواره ای آموزش زبان روسی آموزش زبان فرانسه باستان شناسی – پیش از تاریخ باستان شناسی – دوران اسلامی تکنولوژی آموزشی جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی – جامعه شناسی فرهنگی جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیای سیاسی – سازمان سیاسی فضا حقوق خصوصی حقوق کیفری و جرم شناسی روابط بین الملل روانشناسی زبان شناسی زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی علوم قرآن و حدیث فلسفه تعلیم و تربیت فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی – عضلانی مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام

دانشکده مدیریت و اقتصاد اقتصاد

– اقتصاد سلامت تاریخ انتشار: /93 12/ 27″ صفحه8از 10 صفحه” مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون معاونت آموزشی دانشگاه حسابداری سیاستگذاری علم و فناوری مدیریت – تحقیق درعملیات

دانشکده کشاورزی

اصلاح نباتات اصلاح نژاد دام بیماری شناسی گیاهی – قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهی ترویج و آموزش کشاورزی – ترویج کشاورزی تکنولوژی مواد غذایی حشره شناسی کشاورزی خاک شناسی – فیزیک وحفاظت خاک زراعت سازه های آبی علوم باغبانی – گیاهان زینتی ( فیزیولوژی و اصلاح ) علوم باغبانی – میوهکاری (فیزیولوژی و اصلاح) علوم طیور مهندسی اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدیدپذیر مهندسی منابع آب

دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

علوم جنگل – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل علوم و مهندسی آبخیزداری – آب علوم و مهندسی آبخیزداری – زمین

دانشکده علوم پایه

زمین شناسی– زمین شناسی مهندسی زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی شیمی – شیمی آلی شیمی – شیمی تجزیه شیمی – شیمی فیزیک شیمی – شیمی معدنی فیزیک – اتمی مولکولی فیزیک – حالت جامد تاریخ انتشار: /93 12/ 27″ صفحه9از 10 صفحه” مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون معاونت آموزشی دانشگاه فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

دانشکده علوم زیستی

بیوشیمی بیوفیزیک ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) زیست شناسی، ژنتیک مولکولی زیست شناسی، سیستماتیک گیاهی

دانشکده علوم ریاضی

ریاضی کاربردی ریاضی محض – جبر

دانشکده فنی و مهندسی

فناوری نانو – نانو مواد مهندسی صنایع مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مهندسی متالورژی و مواد مهندسی متالورژی و مواد – خوردگی و پوشش و مهندسی سطح مهندسی متالورژی و مواد – سرامیک مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق – الکترونیک مهندسی برق – قدرت مهندسی برق – کنترل مهندسی برق – مخابرات (سیستم) مهندسی برق – مخابرات (میدان) مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانشکده مهندسی شیمی

مهندسی پلیمر مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی مهندسی شیمی – پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی مهندسی شیمی – ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیائی مهندسی شیمی – طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون تاریخ انتشار: /93 12/ 27″ صفحه از10 10 صفحه” مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون معاونت آموزشی دانشگاه

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

مهندسی عمران – حمل و نقل مهندسی عمران – راه و ترابری مهندسی عمران – ژئوتکنیک مهندسی عمران – سازه مهندسی عمران – مهندسی زلزله مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

دانشکده مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی مهندسی مکانیک – ساخت و تولید مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات) مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (زمینه مکانیک جامدات) مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی مهندسی هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل

دانشکده هنر

پژوهش هنر شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای معماری هنر اسلامی

برای کسب اطلاعات کامل  اینجا را کلیک کنید

پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید