پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زﯾﺮ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-95داﻧﺸﺠﻮ دکتری می پذﯾﺮد.

اﻟﻒ – ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

1- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

2- ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

3- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح.

ب- ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:

1- داﻧ ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ 16و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

2- داﻧ ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ 17و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ(دﻓﺎع از ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه 20- 18) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

5- ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 10 اﻣﺘﯿﺎز از ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره 1 ﺑﺨﺶ اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ISI و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺪه، ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

6- ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﯿﺎز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

7- ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، اﻟﺰﻫﺮا، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ﺷﯿﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

منبع

پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه خوارزمی

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید