شرایط پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه علم وصنعت

شرایط پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه علم وصنعت

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن را در ( و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎزﯾﻦ دوره دﮐﺘﺮی در 93/12/16 و 93/4/18 ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن) ﻣﻮرخ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری از ﻃﺮﯾﻖ آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾ ﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ 1395/2/4 اﻟﯽ 1395/1/24. در رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه وطبق ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک  زیر مراجعه نمایید

جدول پیوست

 

شرایط پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه علم وصنعت

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید